تداوم روند کاهشی نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله ای در مردادماه

از سراسر وب

به گزارش خبرنگار اقتصادی «رکن آنلاین»، شیوع کرونا در ایران از اواخر بهمن ماه ۹۸ سبب شد تا بسیاری از  واحدهای اقتصادی تعطیل یا نیمه تعطیل شوند، موضوعی که در تسویه تعهدات مالی آن ها به خصوص وصول چک های صادر شده توسط آنها نیز تاثیرگذار بود. به همین دلیل، دولت برخی از تنبیه های مربوط به چک برگشتی را  برای سه ماه به حالت تعلیق درآورد تا در صورت برگشت چک در روزهای کرونایی، فعالین اقتصادی دچار مشکلات زیادی نشوند.

بر همین اساس و همانطور که انتظار می رفت، گزارش بانک مرکزی از آمار چک های مبادله ای در مرداد ماه ۹۹ مشابه تیرماه و خرداد ماه ۹۹ و اردیبهشت  99، نشان‌دهنده رقم قابل توجه تعداد و مبلغ چک های برگشتی بعد از طی یک سال روند کاهشی بوده است.

مطابق گزارش بانک مرکزی، در مرداد ماه ۱۳۹۹ در کل کشور بالغ بر ۸.۵ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۱۹۳۹ هزار میلیارد ریال مبادله گردید که نسبت به مـاه قبـل از نظـر تعـداد و مبلـغ بـه ترتیـب ۶.۶ درصـد و ۵.۶ درصد کاهش نشان می‌دهد.

در مرداد ماه ۱۳۹۹، در کل کشور بیش از ۷.۷ میلیون فقره چک به ارزشی حـدود ۱۷۴۹ هـزار میلیارد ریال وصول گردید که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۶.۳ درصـد و ۵.۹ درصـد کاهش نشان می‌دهـد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب 90.7 درصد و 90.2 درصد وصول گردیده است. درصد تعداد و مبلغ چک های وصول شده در تیرماه ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۹۰.۴ درصد و ۹۰.۵ درصد و در مرداد ماه ۱۳۹۸ بـه ترتیـب برابـر ۹۱.۱ درصـد و ۸۷.۵ درصـد بوده است.

در مرداد ماه ۱۳۹۹، در کل کشور بالغ بر ۷۹۴ هزار فقـره چـک بـه ارزشـی حـدود ۱۹۰ هـزار میلیارد ریال برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۹.۲ درصد کاهش و از نظر مبلغ ۲.۶ درصد کاهش نشان می‌دهـد.

براساس این گزارش، از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مـذکور (مرداد 99) بـه ترتیـب 9.3 درصد و 9.8 درصد برگشت داده شده است. تعداد و مبلغ چک های برگشت داده شده نسبت به چک های مبادله شده در تیر ماه امسال به ترتیب معادل 9.6 درصد و 9.5 درصد و در مرداد ماه 98 به ترتیب برابـر 8.9 درصـد و 12.5 درصد بوده است. به عبارت دیگر، تعداد چک‌های برگشت داده شده نسبت به چک‌های مبادله شده در مرداد ماه 99 در مقایسه با تیرماه امسال 3.1 درصد کاهش یافته است.

کارشناسان اعتقاد دارند با اجرای بندهای عقب افتاده قانون جدید چک از جمله چک الکترونیک توسط بانک مرکزی، شاهد کاهش چشمگیر تعداد و مبلغ چک های برگشتی نسبت به مبادله ای در ماه های آتی خواهیم بود.

پایان خبر / رکن آنلاین


ممکن است شما دوست داشته باشید