مرور رده

بازار

باطری خودرو و کاربرد و وظایف آن

خودرو برای روشن شدن به باتری نیاز دارد تا الکتریسیته مورد نیاز دینام برای استارت زدن را فراهم کند، بدین ترتیب دینام موجب استارت خوردن و روشن شدن خودرو می شود.