حباب سکه قیمت لحظه ایی بالاترین قیمت کمترین قیمیت آخرین آپدیت
حباب سکه امامی ۶۶۰,۰۰۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰ ۱۴:۴۰:۰۴
حباب سکه بهار آزادی ۴۹۰,۰۰۰ ۱,۱۶۰,۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰ ۱۴:۴۰:۰۴
حباب نیم سکه ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ۱۰,۴۹۰,۰۰۰ ۱۰,۰۸۰,۰۰۰ ۱۴:۴۰:۰۴
حباب ربع سکه ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ۱۳,۲۲۰,۰۰۰ ۱۳,۰۲۰,۰۰۰ ۱۴:۴۰:۰۴
حباب سکه گرمی ۹,۲۶۰,۰۰۰ ۹,۲۸۰,۰۰۰ ۹,۱۷۰,۰۰۰ ۱۴:۴۰:۰۴
قیمت معاملاتی قیمت لحظه ایی بالاترین قیمت کمترین قیمیت آخرین آپدیت
سکه امامی ۱۰۳,۱۶۰,۰۰۰ ۱۰۴,۹۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۹۸۰,۰۰۰ ۱۴:۴۰:۰۴
سکه بهار آزادی ۱۰۱,۹۸۹,۰۰۰ ۱۰۲,۵۱۹,۰۰۰ ۱۰۱,۹۷۹,۰۰۰ ۱۴:۴۰:۰۴
نیم سکه ۶۱,۷۰۰,۰۰۰ ۶۱,۷۰۰,۰۰۰ ۶۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱۴:۴۰:۰۴
ربع سکه ۳۸,۸۵۰,۰۰۰ ۳۸,۸۵۰,۰۰۰ ۳۸,۸۵۰,۰۰۰ ۱۴:۴۰:۰۴
سکه گرمی ۲۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱۴:۴۰:۰۴
نوع سکه قیمت لحظه ایی بالاترین قیمت کمترین قیمیت آخرین آپدیت
سکه فردایی ۱۰۳,۱۴۰,۰۰۰ ۱۰۴,۹۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۸۸۰,۰۰۰ ۱۴:۴۰:۰۴
عنوان قیمت لحظه ایی بالاترین قیمت کمترین قیمیت آخرین آپدیت
طلای ۱۸ عیار ۱۰,۳۱۵,۰۰۰ ۱۰,۴۱۷,۰۰۰ ۱۰,۳۱۵,۰۰۰ ۱۴:۴۰:۰۴
طلای ۲۴ عیار ۱۳,۷۵۳,۰۰۰ ۱۳,۸۸۹,۰۰۰ ۱۳,۷۵۳,۰۰۰ ۱۴:۴۰:۰۴