مرور برچسب

آئین نامه اجاره داری

آئین نامه اجاره داری تدوین شد

محمودزاده گفت: آیین نامه اجاره داری حرفه‌ای تدوین شده و برای تصویب به مراجع بالاتر دولت برای تصویب ارایه شده است.