مرور برچسب

آب آشامیدنی

تب کم آبی با فناوری پایین می‌آید

پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که همزمان با بحرانی‌تر شدن مسئله آب برای کشورها، نقش فناوری برای حل این بحران نیز طی سال‌های آتی پررنگ‌تر خواهد شد.

تب کم آبی با فناوری پایین می‌آید

پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که همزمان با بحرانی‌تر شدن مسئله آب برای کشورها، نقش فناوری برای حل این بحران نیز طی سال‌های آتی پررنگ‌تر خواهد شد.

تب کم آبی با فناوری پایین می آید

پیش بینی ها حاکی از آن است که همزمان با بحرانی تر شدن مسئله آب برای کشورها، نقش فناوری برای حل این بحران نیز طی سالهای آتی پر رنگ تر خواهد شد.