مرور برچسب

آث میلان

روبینیو به تجاوز متهم شد

دادگاهی در ایتالیا تقاضای تجدیدنظر روبینیو ستاره سابق برزیلی برای فسخ حکم 9 سال زندان او به جرم تجاوز را رد کرد.