مرور برچسب

آزادسازی ساحل

آزادسازی سواحل به هرمزگان رسید

مهدی دوستی استاندار هرمزگان گفت: عمده تصرفات سواحل در اختیار نهادهای دولتی است که در سالهای قبل انجام شده و بیشتر در شکل مهمانسرا و مجتمع های تفریحی است.