مرور برچسب

آپارتمان

عکاس میگه : چند نفر اینجا مثل من، این خونه های قدیمی رو با همین آجر های زردش و …

?????? عکاس میگه : چند نفر اینجا مثل من، این خونه های قدیمی رو با همین آجر های زردش و گلدون های روو پله هاش به صد تا لوکس ترجیح میدن...!؟ ‌ یا فقط من به این مَرَض دچارم؟! ? ?من که اولین نفرم ؛ منم عاشق اینجور خونه هام ? شما چطور ؟? .…