مرور برچسب

حمید صفت

دیوان عالی قتل غیرعمد را تایید کرد

وکیل حمید صفت گفت: شعبه ۵۱ دیوان عالی کشور با صدور دادنامه قطعی ضمن رد فرجام خواهی معترضین رأی فرجام خواسته مبنی بر برائت حمید صفت از قتل عمد را تأیید کرد.

حمید صفت محاکمه شد

خواننده رپ به اتهام قتل پدر خوانده‌اش در دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شد.اما ادامه جلسه به خاطر طولانی شدن قرائت کیفرخواست به روز دوشنبه موکول شد.

اتهام قتل عمد در پرونده حمید صفت

حمید صفت، خواننده زیرزمینی از سوی بازپرس پرونده به اتهام قتل عمد پدرخوانده‌اش مجرم شناخته شد. قرار مجرمیت متهم درحالی صادر شد که پزشکی قانونی اعلام کرده‌بود عمل وی کشنده نبوده و به همین دلیل متهم با قرار وثیقه آزاد بود.