مرور برچسب

دلار 4200 تومانی

چرا الان زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست؟

در حالی که مباحث متعددی درباره حذف ارز ترجیحی مطرح شده، کارشناسان معتقدند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرایط کنونی به معنی تامین کسری بودجه دولت با تعمیق کسری بودجه خانوار است.