مرور برچسب

دمیترو کولبا

روسیه به جهان گرسنگی می دهد

وزیر خارجه اوکراین مسکو را به سوءاستفاده از منابع حیاتی دنیا به عنوان اهرمی در راستای منافع خود متهم کرد و گفت که روسیه از مسئله غلات اوکراین نیز در گرسنگی دادن به جهان بهره برداری می کند.