مرور برچسب

دکتر ابراهیم خدایی

آزمون ۵۷۵ داوطلب کنکور شبهه دار شد

رئیس سازمان سنجش گفت: هیات بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری برای ۵۷۵ داوطلب کنکور رای برگزاری مجدد آزمون صادر کرده و سازمان سنجش آموزش کشور موظف است این رای را اجرا کند.