مرور برچسب

ذخایر نفت

ذخایر نفت تا ۱۰۸ سال دیگر

عمر ذخایر هیدروکربوری مایع 108 سال برآورد شده است، در‌واقع عمر ذخایر یا ضریب ذخایر به تولید، بدین‌معناست که در صورت تداوم تولید نفت در سطح فعلی و ثابت بودن حجم ذخایر تثبیت‌شده، کشور تا 108 سال آینده، نفت برای تولید خواهد داشت.