مرور برچسب

روز نکبت

اهتزاز پرچمهای فلسطین در سالروز نکبت

کمیته عالی پیگیری امور عرب های اراضی ۱۹۴۸ امروز یکشنبه از فلسطینی های ساکن اراضی ۴۸ خواست که در سالروز نکبت اقدام به برافراشتن پرچم فلسطین بر فراز منازل کنند.

اهتزاز پرچمهای فلسطین در سالروز نکبت

کمیته عالی پیگیری امور عرب های اراضی ۱۹۴۸ امروز یکشنبه از فلسطینی ها ساکن اراضی ۴۸ خواست که در سالروز نکبت اقدام به برافراشتن پرچم فلسطین بر فراز منازل کنند.