مرور برچسب

ریاض سلامه

نیروهای امنیتی لبنان در جستجوی ریاض سلامه

منابع لبنانی اعلام کردند که نیروهای امنیتی این کشور در راستای اجرای حکم احضاریه قاضی غاده عون به منزل ریاض سلامه رئیس بانک مرکزی این کشور رفته اند اما او را نیافتند.

نیروهای امنیتی لبنان در جستجوی ریاض سلامه

منابع لبنانی اعلام کردند که نیروهای امنیتی این کشور در راستای اجرای حکم احضاریه قاضی غاده عون به منزل ریاض سلامه رئیس بانک مرکزی این کشور رفته اند اما او را نیافتند.

نیروهای امنیتی لبنان در جستجوی ریاض سلامه

منابع لبنانی اعلام کردند که نیروهای امنیتی این کشور در راستای اجرای حکم احضاریه قاضی غاده عون به سراغ به ریاض سلامه رئیس بانک مرکزی این کشور رفته اند اما او را نیافتند.