مرور برچسب

رییس جمهور آمریکا

شوک بایدن به تولیدکنندگان نفت آمریکا

رییس جمهور دموکرات آمریکا بمحض روی کار آمدن، وعده هایی که در راستای مقابله با تغییرات اقلیمی و حفظ محیط زیست داده بود، عملی کرد و تولیدکنندگان نفت و گاز این کشور را غافلگیر ساخت.