مرور برچسب

زاینده رود

عوامل خشکی زاینده رود

امروز روز ملی زاینده رود است که چند سالی است حال مناسبی ندارد و انگار سالهای سال است خشک است و اثری از آب در آن نیست.