مرور برچسب

زاینده_رود

چه جمله نابخردانه ای بود یعنی چه که اهورامزدا این کشور را از خشکسالی ، جنگ و در…

?????? چه جمله نابخردانه ای بود یعنی چه که اهورامزدا این کشور را از خشکسالی ، جنگ و دروغ در امان نگه دارد ؟ مگر امکان دارد بخشکد و از تشنگی تلف شود؟ . پل خواجو ؛ . ? By @hamidreza_bani Khaju Bridge , , . ?? ☝️☝️ منبع