مرور برچسب

زنان زندانی

تلخ و شیرین‌های ۲۵ سال زندگی در زندان زنان

۲۵ سالم بود که وارد زندان شدم و دقیقا ۲۵ سال است که همچنان در زندان هستم، زندانی‌ها آدم های متفاوتی نیستند بلکه زندانی همان آدم بیرونی است که به هر دلیلی می‌توانند تبدیل به زندانی شوند.