مرور برچسب

زهرا شمس احسان

بازار تهران دچار فرسودگی مفرط است

عضو شورای شهر تهران نسبت به فرسودگی مفرط بازار تهران و خطرات احتمالی حریق به شهرداری تذکر داد و خواستار تشکیل کارگروه ویژه به منظور رسیدگی به این وضعیت شد.