مرور برچسب

زهرا صدراعظم نوری

همکاری آبفا و شورا برای حل مشکلات آبی تهران

ادامه اجرای مصوبه تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه توسعه و بازسازی تاسیسات آب و فاضلاب شهری و اجرای طرح آب‌رسانی اضطراری شهر تهران، در سال آینده به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.