مرور برچسب

ساختمان‌های ناایمن

مردم ساختمان‌های ناایمن را گزارش کنند

معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور گفت: مردم می‌توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی دادستانی کل کشور نسبت به معرفی ساختمان‌ها و بناهای فرسوده و ناایمن اقدام کنند.