مرور برچسب

ساخت هتل

هتل کپسولی شکست خورد

سال گذشته وزارت میراث فرهنگی از راه اندازی هتل کپسولی در ایران برای اولین بار خبر داد؛ اما این طرح با عدم همکاری دستگاه‌های دیگر رو به رو شد و شکست خورد.

هتل کپسولی شکست خورد

سال گذشته وزارت میراث فرهنگی از راه اندازی هتل کپسولی در ایران برای اولین بار خبر داد؛ اما این طرح با عدم همکاری دستگاه‌های دیگر رو به رو شد و شکست خورد.