مرور برچسب

سازمان برنامه و بودجه

هزینه کرد بودجه‌های اشتغال زایی شفاف نیست

رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس از دولت خواست در ۴ ماه آینده اهتمام کامل در اجرای قانون اشتغالزایی داشته باشد و گفت: در واقع منابع به نام اشتغال و به کام عدم شفافیت هزینه شده است.

انتقاد شدید بازنشستگان به سازمان برنامه و بودجه

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران ضمن انتقاد شدید بازنشستگان به سازمان برنامه و بودجه به دلیل عدم تصویب افزایش حقوق بازنشستگان این سازمان گفت: تاخیر و کاهش درصد عواقب بدی دارد.

انتقاد شدید بازنشستگان به سازمان برنامه و بودجه

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران ضمن انتقاد شدید بازنشستگان به سازمان برنامه و بودجه به دلیل عدم تصویب افزایش حقوق بازنشستگان این سازمان گفت: تاخیر و کاهش درصد عواقب بدی دارد.