مرور برچسب

سازمان بهزیستی

لزوم تسهیل قوانین مربوط به فرزندخواندگی

رئیس سازمان بهزیستی همراه با وزیر دادگستری ضمن بازدید از مرکز نگهداری کودکان کار و خیابان پسرانه بعثت بر لزوم تسهیل قوانین مربوط به فرزندخواندگی تاکید کرد.

لزوم تسهیل قوانین مربوط به فرزندخواندگی

رئیس سازمان بهزیستی همراه با وزیر دادگستری ضمن بازدید از مرکز نگهداری کودکان کار و خیابان پسرانه بعثت بر لزوم تسهیل قوانین مربوط به فرزندخواندگی تاکید کرد.

حمایت از معلولان زیرخط فقر جامانده در سال ۱۴۰۱

ایروانی گفت: در سال ۱۴۰۱ تمام افراد دارای معلولیت جامانده یا شناسایی نشده که زیر خط فقر مطلق باشند و تحت پوشش سازمان بهزیستی نباشند، از طریق طرح رفع فقر مطلق مورد حمایت قرار خواهند گرفت.