مرور برچسب

سازمان تعزیرات

رسیدگی به ۵ هزار پرونده اموال تملیکی

رئیس قوه قضائیه با اشاره به رسیدگی به ۵ هزار پرونده اموال تملیکی گفت: دولت سیزدهم حس و عزم فوق العاده‌ای در راستای مبارزه با فساد و حل مشکلات داخلی در همه زمینه‌ها از جمله تولید دارد.

رسیدگی به ۵ هزار پرونده اموال تملیکی

رئیس قوه قضائیه با اشاره به رسیدگی به ۵ هزار پرونده اموال تملیکی گفت: دولت سیزدهم حس و عزم فوق العاده‌ای در راستای مبارزه با فساد و حل مشکلات داخلی در همه زمینه‌ها از جمله تولید دارد.

رسیدگی به پنج هزار پرونده اموال تملیکی

رئیس قوه قضائیه با اشاره به رسیدگی به پنج هزار پرونده اموال تملیکی گفت: دولت سیزدهم حس و عزم فوق العاده‌ای در راستای مبارزه با فساد و حل مشکلات داخلی در همه زمینه‌ها از جمله تولید دارد.

خواستار افزایش اختیارات تعزیرات هستیم

وزیر دادگستری درباره افزایش اختیارات سازمان تعزیرات گفت: یکی از مسائلی که با جدیت دنبال کردیم افزایش اختیارات سازمان تعزیرات است که امیدواریم در دولت جدید مساله محدودیت اختیارات مرتفع شود.