مرور برچسب

سازمان حسابرسی

زیان ۳۵هزار میلیارد تومانی شرکت های دولتی

مدیرعامل سازمان حسابرسی با اشاره به زیان ۳۵ هزار میلیاردی شرکت های دولتی گفت:اکثر زیان اینهامربوط به تکالیفی است که دولت بر عهده آنها گذاشته است و از همین جهت می‌توان گفت یارانه پنهان است.