مرور برچسب

سازمان حفاظت از محیط زیست

اولویت‌های محیط زیست کشور در دولت رئیسی

حال محیط زیست کشورمان "خوب" نیست و هر سال بر وخامت وضعیت افزوده می‌شود اما در این میان باید عملکرد سازمان محیط زیست را مورد بررسی قرار داد تا دقیقاً مشخص شود سهم این سازمان بزرگ و کلیدی از اتفاقات و ضایعات بسیار کشنده حوزه محیط زیست چقدر…