مرور برچسب

سازمان سیا

مدیر دفتر سیا در اتریش برکنار شد

سازمان سیا در پی مشاهده عوارض و نشانه‌های «سندروم هاوانا» در ده‌ها پرسنل آمریکایی در «وین» و پیدا نکردن دلایل مکفی برای علت آن، رئیس دفتر این سازمان در اتریش را از مقام خود عزل کرد.

مدیر دفتر سیا در اتریش برکنار شد

سازمان سیا در پی مشاهده عوارض و نشانه های «سندروم هاوانا» در دهها پرسنل آمریکایی در «وین» و پیدا نکردن دلایل مکفی برای علت آن، رئیس دفتر این سازمان در اتریش را از مقام خود عزل کرد.