مرور برچسب

سازمان عقیدتی سیاسی ناجا

انتخابات امنیت ساز کشور است

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ناجا گفت: هوشیاری پلیس به این است که مردم را دعوت به رأی دادن کند چراکه انتخابات امنیت ساز و مایه آبروی کشور است.

انتخابات امنیت ساز کشور است

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ناجا گفت: هوشیاری پلیس به این است که مردم را دعوت به رأی دادن کند چراکه انتخابات امنیت ساز و مایه آبرو کشور است.