مرور برچسب

سازمان ملل

بار دیگر برخاسته از ارادت

آیت الله سیستانی متعلق به جهان تشیع است که گستره ای فراتر از این کشور و آن کشور دارد و به ایران و عراق و لبنان و سوریه و پاکستان و … محدود نمی شود .