مرور برچسب

سازمان های مردم نهاد

«سمن» راز پنهان توسعه کشور

شروع هفته تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی بهانه ای شد تا به ظرفیت عظیم گروه های مردمی در مدیریت بخش های مختلف کشور اشاره کنیم.