مرور برچسب

سازمان همکاری اسلامی

پاکستان: جهان در کنار مردم افغانستان بایستد

وزیر خارجه پاکستان که میزبانی از نشست سازمان همکاری اسلامی را به عهده دارد می گوید این رویداد برای مردم افغانستان که با مسئله ادامه بقا درگیر هستند؛ بیش از یک اقدام نمادین است.