مرور برچسب

سازمان همکاری شانگهای

جذب سرمایه‌گذار بخش انرژی با ظرفیت شانگهای

رئیس اتاق ایران و روسیه گفت: ما به شدت نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش انرژی هستیم که با استفاده از ظرفیت سازمان شانگهای می توانیم شرایط انجام این گونه از سرمایه گذاری ها را فراهم کنیم.

جذب سرمایه‌گذار بخش انرژی با ظرفیت شانگ‌های

رئیس اتاق ایران و روسیه گفت: ما به شدت نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش انرژی هستیم که با استفاده از ظرفیت سازمان شانگ‌های می توانیم شرایط انجام این گونه از سرمایه گذاری ها را فراهم کنیم.

جذب سرمایه‌گذار بخش انرژی با ظرفیت شانگ‌های

رئیس اتاق ایران و روسیه گفت: ما به شدت نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش انرژی هستیم که با استفاده از ظرفیت سازمان شانگ‌های می توانیم شرایط انجام این گونه از سرمایه گذاری ها را فراهم کنیم.