مرور برچسب

سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران

شهروندان از منزل خارج نشوند

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت: توصیه می‌شود شهروندان تهرانی در وضعیت بحرانی گرد و غبار از منزل خارج نشوند.

شهروندان از منزل خارج نشوند

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت: توصیه می‌شود شهروندان تهرانی در وضعیت بحرانی گرد و غبار از منزل خارج نشوند.

شهروندان از منزل خارج نشوند

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت: توصیه می‌شود شهروندان تهرانی در وضعیت بحرانی گرد و غبار از منزل خارج نشوند.