مرور برچسب

ستاد علوم شناختی

مدرسه تابستانه فلسفه ذهن برگزار می شود

مدرسه تابستانه فلسفه ذهن به منظور برقراری تعامل بین رشته ای و آشنایی علاقمندان و پژوهشگران بویژه دانشجویان پزشکی و علوم اعصاب با دانش علوم شناختی و فلسفه ذهن برگزار می شود.