مرور برچسب

سپرده بانکی

نهادی که جایگزین بانک می شود

مزایای زیادی موجب استقبال سرمایه‌گذاران به این ابزار مالی شده و در نهایت باعث شده تا این نهاد مالی جایگزین قدرتمندی در برابر سپرده بانکی به حساب آید.