مرور برچسب

سپندارمذگان

روز خجسته باد سپندارمذگان يا روز عشق ايرانى در گاهشمار خورشيدى برابر با ۲۹ بهم…

? روز خجسته باد سپندارمذگان يا روز عشق ايرانى در گاهشمار خورشيدى برابر با 29 بهمن و در گاهشمار برابر با 5 اسفند است. ‌ سپندارمذ لقب زمین و به معنی گستراننده، مقدس و فروتن می‌باشد. زمینی که نماد عشق است و با فروتنی و از خودگذشتگی، آغوش…