مرور برچسب

سیدمهدی نیازی

ضرورت تسهیل مقررات در بخش تولید

یک مقام مسئول اعلام کرد: بخشی از موانع تولید مربوط به مسائل کلان اقتصادی هستند که برای رفع آن‌ها، برنامه‌ریزی و هماهنگی در تمام بخش های حاکمیت لازم است.

ضرورت تسهیل مقررات در بخش تولید

یک مقام مسئول اعلام کرد: بخشی از موانع تولید مربوط به مسائل کلان اقتصادی هستند که برای رفع آن‌ها، برنامه‌ریزی و هماهنگ در تمام بخش های حاکمیت لازم است.