مرور برچسب

سیدکاظم طاهرزاده

روند اجرایی اخذ تاییدیه قطار ملی مترو آغاز شد

روند اخذ تاییدیه فنی قطار ملی مترو وارد مرحله اجرا شده و شرکت مشاور اروپایی که مسئولیت بررسی استانداردهای بین‌المللی قطار ملی مترو را بر عهده دارد فرآیند مذکور را پیگیری خواهد کرد.