مرور برچسب

شبه جزیره کره

بازگشت تنش به شبه جزیره کره

در هفته های اخیر شاهد اوج گیری تنش ها در شبه جزیره کره بوده ایم و در این میان کارشناسان می گویند: آمریکا در حال حاضر بر برنامه هایی مانند گفتگو با کره شمالی و تشدیدتحریم های آن متمرکز است.

بازگشت تنش به شبه جزیره کره

در هفته های اخیر شاهد اوج گیری تنش ها در شبه جزیره کره بوده ایم و در این میان کارشناسان می گویند: آمریکا در حال حاضر بر برنامه هایی مانند گفتگو با کره شمالی و تشدیدتحریم های آن متمرکز است.