مرور برچسب

شبکه ملی اطلاعات

نقش قرارگاهی شورای عالی فضای مجازی دچار خدشه است

رئیس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی با اشاره به تاثیر تحولات فضای مجازی بر مقوله حکمرانی گفت: به یک الگوی جامع و یکپارچه برای بازطراحی حکمرانی با توجه به تحولات فضای مجازی نرسیده ایم.