مرور برچسب

شجريان

Location : Naqsh-e Jahan Sq , , Photo By Describtion : Use The Hashtag T…

??? ? Location : Naqsh-e Jahan Sq , , ? Photo By @Alirezamaa Describtion : Use The Hashtag To Be Featured➕ ⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ توضیحات : میدان نقش جهان ، گوشه ميدون نقش جهان يه قهوه خونه تو يه كوچه به اسم چاه حج ميرزا، صداى ميومد توش كه…