مرور برچسب

شرکت بازرگانی دولتی ایران

واردات یک میلیون تن برنج مورد نیاز کشور

یک مقام مسئول در شرکت بازرگانی دولتی گفت: یک میلیون تن برنج برای تامین نیاز داخل از ابتدای سال تا روز نخست اسفند وارد کشور شده که از این میزان ۳۴۰ هزار تن مربوط به ذخایر راهبردی کشور است.

واردات یک میلیون تن برنج مورد نیاز کشور

یک مقام مسئول گفت: یک میلیون تن برنج برای تامین نیاز داخل از ابتدای سال تا روز نخست اسفند وارد کشور شده که از این میزان ۳۴۰ هزار تن مربوط به ذخایر راهبردی کشور است.