مرور برچسب

شمال اقیانوس هند

ظرفیت‌های عملیاتی ناوبندر «مکران»

دریادار کاویانی در تشریح ظرفیت‌های عملیاتی ناوبندر مکران گفت: این ناوبندر ظرفیت‌های مختلف پشتیبانی را جهت دریامانی بیشتر و حضور مستقل ناوگروه‌های نداجا در آب‌های آزاد فراهم کرده است.