مرور برچسب

شهربانو امانی

ساخت پارکینگ عمومی و زیرسطحی در تهران رای آورد

در حالیکه برخی اعضای شورای شهر تهران ساخت پارکینگ را نافی شعارهای زیست محیطی شورای پنجم دانستند اما احداث پارکینگ عمومی در شهر تهران و پارکینگ‌های زیر سطحی با رویکرد مشارکتی رای آورد.

آب های سطحی تهران به درستی مدیریت نمی شود

عضو شورای اسلامی شهر گفت: سیستم کنونی نه تنها هزینه‌های سنگین مدیریت آب های سطحی رابه شهرداری تحمیل می‌کند بلکه آلودگی آب، پس‌زدگی در شبکه و کاهش ذخایر آب‌های زیرزمینی را به دنبال دارد.