مرور برچسب

شهرداری_تهران

کمتر کسی فکر کنم پیدا بشه که از یه شهر دیگه بیاد ، بگه بریم تهران بگردیم ، این…

?????? کمتر کسی فکر کنم پیدا بشه که از یه شهر دیگه بیاد ، بگه بریم تهران بگردیم ، اینجا حتی تجربه غواصی هم میتونید داشته باشید چرا فقط تهران رو پایگاهی برای درمان ، کار میبینند؟ . دریاچه ای در اطراف . Lake Near , By…