مرور برچسب

شهر هرات

چرا مردم هرات مقابل طالبان مقاومت نکردند؟

اولین شهر که در پیشروی‌های طالبان سقوط کرد غزنی یا نیمروز بود، از طرف شمال هم کم کم ولایت‌ها و مراکز ولایات سقوط کرد تا اینکه رسیدند به هرات. اما چرا مردم هرات مقابل طالبان مقاومت نکردند؟

چرا مردم هرات مقابل طالبان مقاومت نکردند؟

اولین شهر که در پیشروی‌های طالبان سقوط کرد غزنی یا نیمروز بود، از طرف شمال هم کم کم ولایت‌ها و مراکز ولایات سقوط کرد تا اینکه رسیدند به هرات. اما چرا مردم هرات مقابل طالبان مقاومت نکردند؟