مرور برچسب

شورای حل اختلاف

نجات ۵۹۰ نفر از چوبه دار در سال گذشته

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف با اشاره به نجات ۵۹۰ نفر از چوبه دار در سال گذشته به واسطه اقدامات خالصانه ریش سفیدان و بزرگان گفت: در سال ۹۹ همچنین بیش از ۲۰ هزار نفر از زندان آزاد شدند.

نجات ۵۹۰ نفر از چوبه دار در سال گذشته

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف با اشاره به نجات ۵۹۰ نفر از چوبه دار در سال گذشته به واسطه اقدامات خالصانه ریش سفیدان و بزرگان گفت: در سال ۹۹ همچنین بیش از ۲۰ هزار نفر از زندان آزاد شدند.

هدف گذاری ۵۰ درصدی برای صلح در شوراهای حل اختلاف

رئیس شوراهای حل اختلاف کشور با اشاره به دستیابی به صلح و سازش در ۳۲ درصد از پرونده های قابل صلح مطرح در شوراهای حل اختلاف طی سال گذشته، از هدفگذاری ۵۰ درصدی دراین زمینه طی سال جاری خبر داد.