مرور برچسب

شیطان یک چشم

باند مخوف شیطان یک چشم

چند محکوم فراری که باندی را به نام شیطان یک چشم تشکیل داده بودند و منزل مردم را به صورت مسلحانه سرقت میکردند با تلاش فراوان آگاهی خراسان رضوی دستگر شدند.